German WW2 Atlantic Wall (German: Atlantikwall) Bunker, Type...

German WW2 Atlantic Wall (German: Atlantikwall) Bunker, Type...: Anti Aircraft Battery for heavy Anti Aircraft guns. Four modern 8,8cm/10,5cm SK/C 32 stood in Regelbau bunkers from the Regelbau...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này